•  
  • طبقه بندی اطلاعات آماری
  • اطلاعات آماری
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1مسمومیت با گاز سه ماهه اول 1398
   pdf
   20.44 کیلوبایت
   2نزاع سه ماهه اول 1398
   pdf
   23.07 کیلوبایت
   3سوختگی سه ماهه اول 1398
   pdf
   21.67 کیلوبایت
   4غرق شدگی سه ماهه اول 1398
   pdf
   21.66 کیلوبایت
   5مسمومیت با گاز سال 1397
   pdf
   21.33 کیلوبایت
   6نزاع سال 1397
   pdf
   35.47 کیلوبایت
   7سوختگی سال 1397
   pdf
   21.59 کیلوبایت
   8غرق شدگی سال 1397
   pdf
   20.59 کیلوبایت
   9برق گرفتگی سه ماهه اول 1398
   -
   -
   10برق گرفتگی سال 1397
   pdf
   21.5 کیلوبایت
   11حوادث رانندگی 2 ماهه اول 1398
   pdf
   87.34 کیلوبایت
   12نزاع 1396
   pdf
   31.02 کیلوبایت
   13برق گرفتگی 1396
   pdf
   30.88 کیلوبایت
   14مسمومیت با گاز 1396
   pdf
   30.6 کیلوبایت
   15سوختگی 1396
   pdf
   30.62 کیلوبایت
   16غرق شدگی 1396
   pdf
   30.88 کیلوبایت
   17حوادث رانندگی 1396
   pdf
   45.71 کیلوبایت